အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မုိင္းခ်ိဳမင္းေထြးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္သည့္အေပၚ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖဲြ႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend