Statement 114 Views

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ ေကာ္သူးေလ ေျမယာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

November 4th, 2017  •  Author: 53 Civil Society Organizations  •  1 minute read

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၂ ရက္မွ ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေကာ္သူးေလေျမယာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲကုိ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၅၃) ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၃၇၃) ဦးသည္ ေကအဲန္ယူ ကရင္အ မ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ဘားအံခရိုင္၊ ေလာ္ခီးလာတြင္ ျပည္သူလူထုမွရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေျမယာျပႆနာ ႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေကာ္သူးေလေျမယာမူ၀ါဒ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရးဆုိင္ ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုနွင့္အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုခိုင္မာေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားသည္၊ ျပည္သူလူထုမ်ား ၏ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနသည့္အျပင္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္းအေခ်အတင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပိုမိုအရွိန္ျမင့္ေစႏိုင္ပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အႀကီးစားသဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းမ်ား၊ ဧကေပါင္ းေသာင္း၊ သိန္းခ်ီေသာသီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား၊ ႀကီးမားေသာအေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ား စသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရမွ ၎တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၀င္ေရာက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာလူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ဘဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အထက္ပါႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းႏွင့္ ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္လည္း ၎တို႔၏အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား ေဘးဖယ္ခ်န္လွပ္ၿပီး သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ကာကြယ္သည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ၎ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားထဲသုိ႕ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ သစ္ေတာကို ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာက်င့္သံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ပံုေဖာ္စြပ္စြဲေနသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူျခင္း၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္း မ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာတို႔အတြက္ မွီခိုရာ ေျမယာ၊ ေရ၊ သားငါး၊ သစ္ ေတာ၊ စားက်က္ေျမအစရွိသည္တို႔ကို ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မ်ားကို ေျမယာႏွင့္ေျမယာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳျပဌာန္း က်င့္သံုးရမည္။ ထိုသို႔ျပဌာန္းရာတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျမယာ ျပန္လည္ရယူ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရမည္။

ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏မိသားစု၀င္ မ်ားသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ မူလေနရပ္သို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ အိုးအိမ္ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပန္လည္ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

ေကာ္သူးေလေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာအသံုးျပဳမႈွႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဆန္႔က်င္ေန သည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရမည္။ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ျပည္သူ မ်ားလက္ခံထားေသာ ေကာ္သူးေလေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွတုိက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

၁။ ေစာအဲလက္(စ္) – ေကာ္သူးေလေျမယာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ

ျမန္မာ – +၉၅ () ၉၇၆ ၁၇၇ ၀၁၁၅

ထိုင္း – +၆၆ () ၉၆ ၇၆၅ ၆၆၁၅

၂။ ပဒုိ မန္းဘထြန္း ေျမယာေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ဗဟို)

ထိုင္း – +၆၆ () ၉၇ ၉၄၀ ၈၁၅၂

၃။ ေနာ္ခူးခူဂ်ဴး ဒို႔ေျမ ကြန္ရက္

ျမန္မာ – +၉၅ () ၉၇၉ ၅၅၄ ၄၀၈၅

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend