အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Send this to a friend