ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီ (ထုိင္းနယ္စပ္)၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

မူရင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။

Send this to a friend