မန္ေခါက္ေက်းရြာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးအား တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ တပ္သား (၂)ဦးမွ အဓမၼျပဳက်င့္မႈအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend