အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

Send this to a friend