ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ယေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေျမေပၚရွိ ႏုိင္ငံႏွင့္လူသားအားလုံးၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစံႏႈန္း ပုိမုိခုိင္ျမဲလာေစရန္ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမွတ္တရက်င္းပရန္ ရည္ရြယ္သည့္ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အတူ – အားလုံးအတြက္ေလးစားမႈ၊ လုံျခဳံမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ” ျဖစ္ျပီး အိမ္ရာမ်ားကုိ စြန္႔ခြာရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝကုိရွာေဖြၾကေသာ ကမာၻတဝွမ္းရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေလးစားမႈ၊ လုံျခဳံမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေပး၍ အသိပညာေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

– ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံျခဳံမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား အားနည္းေနလ်က္ရွိေသးသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡ သည္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေစေသးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ
မဟာမင္းၾကီးရုံး(UNHCR) ႏွင့္ Internal Displacement Monitoring Centre ၏၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္ ဒုကၡသည္ ၅၄၆၂၆၅ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ၆၄၄၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိပါသည္။ ျပည္သူထူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ အရပ္သားအစုိးရသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္ရင္းသားလက္
နက္ကုိင္မ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအား အဓိကအေရးၾကီးဆုံးကိစၥတစ္ရပ္ အေနႏွင့္သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေျခအေနသည္ မည္မွ်ထိလြယ္ရွလြယ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မည္မွ် အလွမ္းေဝးေနေသးေၾကာင္းကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ား စုစည္းတင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား
မွေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။

– လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္တာကာလတေလ်ာက္လုံးတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ပဋိပကၡကာလမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ခံစားရေသာ ရြာသားမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုေနခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ရြာသားအေျမာက္အမ်ားကလိုုလားၿပီး ေမ်ွာ္လင္႔ေနခ်ိန္တြင္ အမ်ားစုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြယ္တကူ ပ်က္ဆီးသြားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္နိုုင္ေခ် ရွိေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ စိုုးရိမ္မႈမ်ားကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပဆဲျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာအျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend