ျမန္မာအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေမရိကန္ ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအား အတည္မျပဳရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိ တုိက္တြန္း

September 12th, 2017  •  Author: 85 Myanmar Civil Society Organizations  •  1 minute read

ယေန႔ထုတ္ျပန္ေပးပုိ႔ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ၾကား စစ္တပ္ခ်င္း ပူးေပါင္း ဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ထူေထာင္ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရးအတြက္ National Defense Authorization Act (NDAA) ဥပေဒ အား ျပင္ဆင္ေရးအဆုိျပဳခ်က္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအရပ္ဘက္လူထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္းေပါင္း ၈၅ ဖဲြ႔က ေတာင္းဆုိၾကပါသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္ တည္ေထာင္တဲ့ ေနရာမွာ  ျမန္မာစစ္တပ္က အႀကီးမားဆုံး အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။” ဟု ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေအာင္ခုိင္မင္းက ေျပာဆုိသည္။ “ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပတာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳတာက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သူအျဖစ္ ရွိေနတဲ့ဂုဏ္သတင္းေကာင္းကုိ ပ်က္ျပယ္သြားေစႏုိင္တဲ့ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈက ျပည္သူလူထုရဲ႕ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေတြဒဏ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခံစားေနရတဲ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ကုိုးစားမႈကုိ ဆုံးရံႈးရႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကုိလည္း ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။” ဟု ၎မွဆက္ေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္၏ NDAA ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းသည္ စစ္တပ္ႏွစ္ခု အၾကား စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုစစ္ဘက္မွ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးကိုလည္း အသက္၀င္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဆုိး၀ါးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါးစည္းခံခဲ့ရသည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ားအတြက္ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သြားမည္ဆုိပါက ၎တို႔အား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္အဖြဲ႔အစည္းကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳသလုိလည္း ျဖစ္သြားေစပါလိမ့္မည္။ “တကယ္လုိ႔သာ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စစ္တပ္ခ်င္းအျပည့္အ၀ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ထူေထာင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ ကင္းကင္းနဲ႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အမွဴးျပဳတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ တရား၀င္ ျဖစ္သြားေစလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းရင္းသားနဲ႔ ဘာသာျခားလူနည္းစုေတြအေပၚ ေရွ႕ေလွ်ာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သြားဖုိ႔ ရဲေဆးတင္ေပးသလုိ ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟု ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစုိက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ မြန္းေနလီ မွဆုိပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းမႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီးမႈ၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ စသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစြာကုိိ ေဒသခံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ “မုဒိမ္းက်င့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာေတြကုိ စစ္လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ သူတုိ႔စနစ္တက် အသုံးျပဳေနတာ မွားေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒီလုိမလုပ္သင့္ဘူးဆုိၿပီး အေမရိကန္စစ္တပ္က သင္တန္းေပးေနစရာမလိုဘူး။ တကယ္ဆုိရင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက တာ၀န္ခံတတ္ဖုိ႔ပဲ လုိတယ္။” ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ ေလြးပုိးငယ္က ဆုိပါသည္။

NDAA ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အတည္မျပဳရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္  ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားကို ဆက္လက္အားေပး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အား ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာမွ တုိက္တြန္းထားပါသည္။

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္မွတ္ခ်က္ ။ ။ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအား ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လက္တု႔ံျပန္ အေရးယူခံရႏိုင္သည့္အေရးေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္း ၈၅ ဖဲြ႔အမည္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္

ေအာင္ခုိင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+၉၅ (၀) ၉၇ ၉၉၅ ၅၃၀၅ (ျမန္မာ)၊ +၆၆ (၀) ၉၇ ၉၉၅ ၅၃၀၅ (ထုိင္း)၊ akm@progressive-voice.org

မြန္းေနလီ၊ အေထြေထြအတြင္းအေရးမွဴး၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏုိင္ငံ

+၉၅ (၀) ၉၇ ၈၃၅ ၃၈၇၁၇ (ျမန္မာ)၊ +၆၆ (၀) ၈၅ ၅၂၃ ၃၇၉၁ (ထိုင္း)၊ moonnayli@gmail.com

ေလြးပိုးငယ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

+၉၅ (၀) ၉၄ ၅၀၀ ၂၉၀၈၂ (ျမန္မာ)၊ secretariat@womenofburma.org 

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကုိရယူႏုိင္သည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကုိရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend