ေနျပည္ေတာ္၏ တင္ပိုု႔မႈဦးစားေပး ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရေသာ ကခ်င္တရုုတ္နယ္စပ္ရွိ သဘာ၀အတိုုင္းလွပေနသည့္ ခ်ဳိင္၀ွမ္းလြင္ျပင္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာအျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend