ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တ၍ သာယာ၀ေျပာေသာ အနာဂတ္ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္လ်က္

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဖီအာနန္၏ မိန္႔ခြန္းကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend