သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္း စစ္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းကုိ ခ်က္ျခင္းရပ္ဆုိင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္၏ က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇာ၀တ္မႈမ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend