ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လအထိ

ND-Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရ၍ နစ္နာခဲ့ရသူ မ်ား၏ လိုုလားခ်က္မ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ လ်ွက္ရွိသည္။ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလ တရားမ်ွတမႈဆိုုင္ရာ (TJ) လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ မ်ား၏ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားေပးႏိုုင္ရ န္ ရည္ရြယ္၍ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ျပဳစုုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုုင္သျဖင့္ ျပည့္စံုုသည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာ အစား ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွ ဇြန္လအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈ ၂၄ ခုုကိုု ND-Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အေပၚ သံုုးသပ္ခ်က္ကိုုသာ ထုုတ္ျပန္ႏိုုင္သည္။

 

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend