SYCB: (၂၉)ႏွစ္ေျမာက္ (၈.၈.၈၈)ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔သည္ ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတရပ္လံုး၏ စြမ္းပကားျဖင့္ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း ၿပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္ခဲ့ဖို႕အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေန႔တေန႔ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကာလမွ ယေန႔ထိတိုင္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးတို႔ေပး ဆပ္ကာ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးခံရသည့္ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္း အေပါင္းတို႔ကို မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္ (SYCB)မွ ဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႕တြင္ အာဏာသိမ္းအစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္ဆိုးၾကီးရဲ႕ ဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးအားလံုး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစေသာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းၾကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသလို ကမၻာတြင္လည္း အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံစာရင္း၀င္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူလူတရပ္လံုးက တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္က်င့္သံုးေသာ စစ္အုပ္စု၏ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ မေက်မနပ္မႈၾကီးျဖစ္ေပၚလာကာ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထို႕အတူ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ေပးခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္လူထုလႈပ္ရွားမႈၾကီးလည္းျဖစ္သလို ဒီမိုက ေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႕အစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ေရးပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕သည္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ေအာင္ပြဲမဆင္ႏိုင္ ေသးပဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတရပ္လံုးက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ တိုက္ပြဲ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တို႔ကို နအဖအစိုးရမွ အသိအမွတ္မျပဳပဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ၿပီး ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္သူလုထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ (NLD)အစိုးရမွာ က႑ေပါင္းစံုမွတာ၀န္မ်ားကို ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာာင္ေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားလိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္လာသည္ကိုမေတြ႕ရေပ။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကိုႏိုင္ငံေရးနည္းအရ တန္းတူရည္တူေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ သတင္းသမားမ်ား။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားအား ခြၽင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးေရးတို႕ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ အစဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အလုပ္ သမားအေရး၊ လယ္သမားအေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးစသည့္ က႑အသီးသီးမွ တက္ၾကြစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားမွာ ဆက္လက္ အဖမ္းဆီးခံ ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုး လိုလားေတာင္းဆိုေနသည့္ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ဒီိမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚ ေပါက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ယေန႕ကာလတြင္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အင္အားစုအသီးသီးမ်ား အေပၚ တြင္မ်ားစြာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေထြေထြ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု စိတ္ဓါတ္ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ ရဲရင့္သည့္ စုစည္းညီညြတ္မႈစြမ္းပကားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ ေဆာက္ဖို႕ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစားၾကပါစို႔ဟု (၂၉)ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံု ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုေန႔မွာ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားကြန္ဂရက္မွ ဤ ေၾကညာ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုေအာင္ပြဲ စိတ္ဓါတ္ကို ကိုင္စြဲၾက
အာဏာရွင္စနစ္မွန္သမွ်ကို ဆန္႕က်င္ၾက

စည္းရံုးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္(SYCB)

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend