Statement 159 Views

ABSDF:ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီး ၂၉ – ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

August 8th, 2017  •  Author:   All Burma Students' Democratic Front  •  1 minute read

ဤေန႔ ဤရက္ျဖစ္ေသာ ၈-၈-၂၀၁၇ ေန႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ည့္၊ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ လူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီး ၂၉ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ေသာ သမိုင္းဝင္ ေန႔ရက္ၾကီး ျဖစ္ေပသည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုၾကီးအပါအဝင္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အသက္ ေသြး ေခြ်း ေပးဆပ္ခဲ့ၾကေသာ မ်ဳိးဆက္ အဆက္ဆက္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းႏွင့္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအေပါင္းအား မိမိတို႔ မကဒတ ရဲေဘာ္မ်ားက ဦးညႊတ္အေလးျပဳအပ္ပါသည္။

ဤ ၂၉ႏွစ္ကာလအတြင္း နဝတ၊ နအဖ အပါအဝင္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးသည္ တိုက္ပြဲနည္းလမ္းစံုျဖင့္ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ အာဏာရ NLD အစိုးရသည္ပင္လွ်င္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ အသီးအပြင့္ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယေန႔ကာလ အေျခအေနမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ ေနွာင့္ေႏွးတြန္႔ဆုတ္ေနသကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ မိမိတို႔ မကဒတ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား – အစိုးရ – တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည့္မႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္လည္း အားနည္ေနလွ်က္ရွိေနေသးသည္ဟု မကဒတအေနျဖင့္ ရႈ႕ျမင္သံုးသပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလံုး မပါဝင္လာႏိုင္ေသးျခင္းတို႔သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္လွ်က္ရွိၿပီး – အင္အားစုအားလံုးပါင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အေနအထားမွာ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း ထည္ရွိမႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤအခင္းအက်င္းေအာက္မွာပင္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ဘာသာေရး အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းလကၡဏာမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ အေၾကာင္းအရင္းခံျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဟန့္အတား၊ အကန္႔အသတ္ေဘာင္မွ မေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေသးသမွ် က်ႏုပ္တို႔၏ အႏၱိမ အျမင့္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသစ္ ေပၚထြန္းေရးအနာဂါတ္မွာ ေမွးမွိန္မႈန္ဝါးလွ်က္ပင္ ရွိေနဦးသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔မွာ တဆက္တစပ္တည္း အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေနေပသည္။

မကဒတသည္ ျပည္ေတာင္စုအစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစု ၇ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ခု ေမလတို႔တြင္ က်င္းပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယ အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္အား ခိုင္ခိုင္မာမာကိုင္စြဲကာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ရပ္တည္ၾကိဳးပမ္း ေဆင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီးမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးခဲ့ေသာ မကဒတသည္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ကို ကိုင္စြဲခ်ီတက္၇င္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္အညီ တတိုင္းျပည္လံုး၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္ေလးနက္ ရိုးသားစြာ ပါဝင္လွ်က္ မိမိတို႕၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မျပည့္ဝမခ်င္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု အသီးသီးႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၈ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။

ဗဟိုေကာ္မတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ)

 

မူရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။