(၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ္ပုံေန႔အတြက္ UNFC ၏ သ၀ဏ္လႊာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔သည္ (၂၉)ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုအေရးေတာ္ပုံေန႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမုုိင္းတြင္ (၂၆)ႏွစ္သား (မဆလ) တစ္ပါတီအာဏာရွင္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာ လူထုအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပြဲေန႔လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီေရးတုိက္ပြဲအတြင္း အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးတုိ႔ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ ဒီမုိကေရစီတုုိက္ပြဲ၀င္ သူရဲေကာင္း ရဲေဘာ္အေပါင္းတုိ႔အား ဦးညႊတ္အေလးျပဳလ်က္ ဤသ၀ဏ္ လႊာအား ေပးပုိ႔လုုိက္ပါသည္။

ရွစ္ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ္ပုံသည္ လူမ်ဳိးဘာသာ အသားေရာင္ မခြဲျခားပဲ လူတန္းစားေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ လူထုညီညြတ္မႈအားကုိ အျမင့္မားဆုံး ျပသႏုုိင္ခဲ့သည့္ သမုိင္း၀င္လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ (၈၈)မ်ဳိးဆက္ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး၊ ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓာတ္မွာလည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတုိက္ပြဲ ႏွင့္အတူ ယေန႔ထိတုိင္ ခုိင္မာရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ လူထုုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီတုိ႔သည္လည္း ယေန႔တြင္ တုိင္းျပည္၏အစုိးရေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနယူထားႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္မွ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုလုုိလားသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရုပ္လုံးေဖာ္ႏုုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

တုိင္းျပည္၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာလည္း လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ယေန႔ထိတုိင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္၏ အနိဌာရုံႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးသံသရာ တုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနၿပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိေနရပါသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔မွာ တုိင္းရင္းသား မ်ားလုိလားေသာ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တုိ႔ အျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေ ရးႏွင့္ ထပ္တူက်ေနသည္ျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥေပဒ ျပဳျပ င္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အင္အားစုအားလုံး၏ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အျမန္ဆုံး အေကာင္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိ ကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသုိ႔ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလုံ႔လ တုိ႔ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကပါစုိ႔ဟု တုိက္တြန္းရင္း ဤသ၀ဏ္ လႊာအား နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)

သ၀ဏ္လႊာျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend