မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (၇၀) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ယေန႔သည္၊ မြန္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ မိမိကံၾကမၼာ မိမိကုိယ္တုိင္ဖန္တီးခြင့္ရရန္ (ဖဆပလ) အစုိးရထံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေတာင္းဆုိ၍မရသည့္အဆုံး ဘားအံၿမိဳ ႔နယ္၊ ဇာသျပင္ေက်းရြာ ကာကြယ္ေရးစခန္းႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္စခန္းမ်ားကုိ စီးနင္းသိမ္းပိုက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကုိ အစျပဳခဲ့ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတာ၀န္သည္၊ ယခုအခါတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ပုခုံးေပၚသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend