ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA အဖြဲ႕၏ ၆ လပတ္အစည္းအေ၀း ထုုတ္ျပန္ခ်က္

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend