Statement 227 Views

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

July 31st, 2017  •  Author:   Karen National Union Concerned Group  •  1 minute read

၁။ မူေႀတာ္ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကႀကီးမွဴး၍ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကရင္အရပ္ဖက္လူ ထုအဖြဲ႔အစည္း(၁၀)ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္(၇၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ထိုညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့မႈအေျခအေန မ်ားကုိ ေဆြေႏြးသံုးသပ္ၿပီး ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ား အတြက္ အကူအညီဆက္လက္ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ရည္
ရြယ္၍ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုပံ့ပုိးေရးေကာ္မတီ(Internally Displaced Persons Supporting Committee) တရပ္ကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

၃။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၏အရင္းခံမွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။

၄။ လက္ရွိကာလတြင္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအခ်ဳိ႔သာ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအျဖစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသးေပ။ ထို႔အတူ အစိုးရႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ေအာင္ျမင္မႈမရရွိသျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနၾကသည္ ကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။

၅။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာမွနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူညီေထာက္ပံ့မႈအား ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္ ဒုကၡ သည္ကူညီေထာက္ပံမႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်၊ ျပတ္ေတာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၆။ အထူးသျဖင့္ မူေႀတာ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔ခ္ ြါျပည္သူလူထုမ်ားေနထိုင္သည ့္ အီးတူထာစခန္းအားကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအကုန္တြင္ လံုး၀ျပတ္ေတာက္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ လက္ရွိစခန္းေနျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၎တို႔ဘဝလံုျခံဳေရးႏွင့္ရပ္တည္ေရးအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။

၇။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္၊ ဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရာတြင္ –

(က) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္၊ ဒုကၡသည္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေနရာခ်ထားေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈအေပၚ အေျခခံရမည္။

(ခ) ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိေသးပဲ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူ ထုအပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။

(ဂ) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရတပ္စခန္းမ်ားအား အျမန္ဆံုး႐ုပ္သိမ္းေပးရန္။

၈။ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားမွလည္း ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္၊ ဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ –

(က) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုအပါအဝင္၊ ဒုကၡသည္မ်ား၏ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာဘဝရပ္တည္ရွင္သန္ မႈႏွင့္ဘဝလံုၿခံဳေရး ရွိေစရမည္။

(ခ) ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမျဖစ္ထြန္းေသးသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးရန္။

(ဂ) လက္ရွိအီးတူထာစခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါျပည္သူလူထုမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအပါအ၀င္ အကူအညီ မ်ားကို ယခင္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အတိုင္း ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစႏိုင္သည့္အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့တို႔ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရန္။

၉။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္အေျခအေနမ်ားအား ကနဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ ေတာင္းဆို၍ ဤသေဘာထားအား ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

Contact:
(1) Padoah Tender – (+66) 53 071 600
(2) Padoh Mahn Mahn – (+66) 87 943 87 50
(3) Padoh Nay Tha Blay – (+66) 86 911 04 13

သေဘာတူေထာက္ခံၾကသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
1. Karen Women Organization (KWO)
2. Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)
3. Back Pack Health Worker Team (BPHWT)
4. Mae Tao Clinic (MTC)
5. Karen Office for Relief and Development (KORD)
6. Karen Refugee Committee (KRC)
7. Karen Peace Support Network (KPSN)
8. Ei Tu Hta Refugee Camp Committee (ETTRC)
9. Karen National Union Concerned Group (KNU CG)
10. Karen Student Network Group (KSNG)
11. Karen Thai Group (KTG)

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။