ဆဲဗင္းဇူလိုင္(၅၅)နွစ္ျပည့္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဆို႐ွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend