Statement 263 Views

ျမန္မာႏုိင္ငံ – ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သယြ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ ရုပ္သိမ္းပါ

June 29th, 2017  •  Author:   61 Myanmar and international human rights organizations  •  1 minute read

ျမန္မာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္စဥ္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား ဆက္လက္က်င့္သံုးမည္ဟူ၍ ၾကားသိရသည့္ကိစၥရပ္အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း (၆၁) ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည့္ ဥပေဒအတြင္း အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမႈမျပဳဘဲ ဧကန္အမွန္ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ တုိက္တြန္းေနပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တြင္ “ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ တစ္စံုတစ္ဦးအား  ေျခာက္လွန႔္ ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း” စသည္တုိ႔အတြက္  ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းဥပေဒသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း Facebook ေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈမ်ား ေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား တဖြဖဲြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တံခါးဖြင့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အာဏပုိင္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈကုိ ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ယင္းဥပေဒအား ပုိမုိတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဆဲုိမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုလ်က္ေနေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕၏ အဆုိအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အြန္လုိင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြခဲံထားရသည့္ အမႈေပါင္း အနည္းဆံုး [၇၁] မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအေပၚ လတ္တေလာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈသည္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား ရုပ္သိမ္းရန္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိသည္။1 ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ သက္သက္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းစြာ ဆက္လက္က်ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အခန္းက႑တြင္ လြမဲွားစြာစီမံေျဖရွင္းမႈ၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ                   အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔အေပၚ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္အေၾကာင္းၾကားႏုိင္စြမ္းကုိ  ေလ်ာ့က်ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေစျခင္း ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေရးတုိ႔အား ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အဓိပၸါယ္ မသဲကြေဲသာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) သည္ ဥပေဒအား အလြသဲံုးစားျပဳသည့္သေဘာျဖင့္ က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ၏ အဆိုးဆံုးေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အဓိပၸါယ္သဲကြဲမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအရ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ ကန႔္သတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကို အျခားလူပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔အား ကာကြယ္ရန္ ရွင္းလင္းတိက်က်စ္လစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာခြင့္ျပဳထားသည္။

ပူးတဲြထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာအျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။