ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend