Statement 160 Views

ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုုင္ငံေတာ္၏အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

June 27th, 2017  •  Author:   25 Media Organizations  •  1 minute read

သုုိ႔
ဦးထင္ေက်ာ္
ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ
သုုိ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္
ႏိုုင္ငံေတာ္၏အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္
သုုိ႔
ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ရက္စြဲ။ ။ ၂၇ ဇြန္၊ ၂၀၁၇

အေၾကာင္းအရာ။ ။ တပ္မေတာ္ကဖမ္းဆီးထားေသာ သတင္းသမားမ်ားကိုု အျမန္ဆံုုးျပန္လႊတ္ေပးပါ ရန္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာကိုုၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးပါရန္

၁။ ဇြန္ ၂၆ ရက္က TNLA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတုုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းသြားယူကာျပန္လာသည့္ DVB သတင္းဌာနမွသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးတုုိ႔ကိုု အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည္ဟုုဆုုိကာ နမ့္ဆန္ -သီေပါ ကားလမ္းေပၚတြင္ တပ္မေတာ္ကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

၂။ ႏိုုင္ငံတြင္းရွိ လက္နက္ကိုုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုုးပါ၀င္ကာ တစ္ျပည္လံုုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားျပန္လည္စည္းလံုုးညီညြတ္ေရးကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရက အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ ဟူသည့္စကားလံုုးသံုုးစြဲကာ သတင္းသမားမ်ားကိုု ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္လည္း အလားအလာေကာင္းမဟုုတ္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။

၃။ ဖမ္းဆီးထားေသာသတင္းသမားမ်ားကိုု မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သုုိ႔ထိန္းသိမ္းထားသည္ကိုု အတိအက်မသိရဘဲ ၎တုုိ႔၏မိခင္သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္လည္း အဆက္သြယ္မရရွိသည့္အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ၎သတင္းသမားမ်ားသည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားရွိရာသိုု႔ သတင္းသြားေရာက္ ရယူျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကုိပုန္ကန္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။

၄။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏အခန္းက႑သည္ လြန္စြာအေရးပါေၾကာင္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ယခုုလိုု သတင္းသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ သတင္းေဖၚျပျခင္းမျပဳႏိုုင္ေအာင္တားဆီးျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာကိုု ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းလုုပ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္းေရးသား ေဖၚျပျခင္းမျပဳႏိုုင္ပါက ႏိုုင္ငံသားအားလံုုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ပါ အက်ိဳးဆုုတ္ယုုတ္ ေစမည္ျဖစ္သည္။

၅။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဒီမုုိကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ တုုိင္းရင္းသားျပန္လည္စည္းလံုုးညီညြတ္ေရးသည္ အေရးပါသည့္က႑ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုုင္ငံေတာ္ကၾကိဳးပမ္းေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ၀င္ တုုိင္းရင္းသားေဒသ အသီးသီးမွ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကိုုလည္း ျပည္သူမ်ားရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထုိလိုုအပ္ခ်က္ကိုု ျဖည့္ဆည္းရန္ သတင္းသမားမ်ားက အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

၆။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုုိရာတြင္ တုုိင္းျပည္တြင္းေနထုုိင္ေသာ မတူညီသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ Institution မ်ားႏွင့္ Stakeholder မ်ားအားလံုုး မတူညီသည့္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

၇။ သိုု႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမုုိကေရစီ၏ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုုေသာ္လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈေသာအားျဖင့္
၁) ဖမ္းဆီးထားေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကိုု အျမန္ဆံုုးျပန္လႊတ္ေပးပါရန္
၂) သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈကိုု အေၾကာင္းျပဳကာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္မဟုုတ္ဘဲ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆုုိထားမႈမ်ားကိုု ႐ုုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္
၃) သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးႏုုိင္ပါရန္
ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ တုုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံသိုု႔ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ႏုုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွသတင္းသမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တုုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

– Arakan Journalists Association (AJA)
– Burma News International (BNI)
– Chin Media Network (CMN)
– Civil Authorize Negotiate Organization (C.A.N – Myanmar)
– Democratic Voice of Burma (DVB)
– Development Media Group
– Independent Ethnic Media Alliance
– Myae Latt Journlaist Network (MLJN)
– Myanmar Journalists Association (MJA)
– Myanmar Journalism Institute (MJI)
– Myanmar Journalist Network (MJN)
– Myanmar Women Journalist Society (MWJS)
– Myitkyina News Journal
– Narinjara
– Parents, Families and Friends of LGBTIQAs – Myanmar (PFLAG – Myanmar)
– PEN Myanmar
– Pynnar Pyoe Khin Youth Development Center
– Shan Ni Voice
– Shan State Women Journalist Organization
– Southern Myanmar Journalist Network (SMJN)
– Southern Shan State Media Network
– Taunggyi Journalist Association (TJA)
– The Irrawaddy
– The Mandalay Age Journal
– The Marnagar Journal
မိတၱဴကိုု
– ျမန္မာႏုုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
– ဥေရာပသမဂၢ
– ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ – ျပည္ေထာင္စုု
– ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ – ျပည္နယ္

 

မူရင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစားကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။