ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ သတင္းလာယူေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားမွဳအေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend