Statement 324 Views

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား အားေပးကူညီသည့့္္ ႏိုုင္ငံတကာေန႔ အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္ သည္။

၀ိမုုတၱတိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ (VWO)၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ (WLB)၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ (ND-Burma)၊ အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရး (AJAR) တိုု႔မွ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား အဆံုုးသတ္ရန္ႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္ ပန္ၾကားလိုုက္သည္။

VWO, AAPP, WLB, ND-Burma ႏွင့္ AJAR အဖြဲ႔တုုိ႔က ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား အားေပးကူညီ သည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္အား ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔၊ အမွတ္ ၂၂၁ ေရႊတိဂံုုဘုုရားလမ္းရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ညေန ၂နာရီမွ ၄ နာရီအထိ ပူးတြဲ စီစဥ္က်င္းပၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ ၄င္းတိုု႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း မ်ားက အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ေ၀ငွရန္ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား မည္သိုု႔ကူညီေပးႏိုုင္သည္ တိုု႔ကိုု ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ကုုလသမဂၢစာ ခ်ဳပ္ (CAT) ျမန္မာဘာသာျပန္အားလည္း အခမ္းအနားတြင္ ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အတိတ္တြင္သာမက လက္ရွိကာလတြင္ပင္ က်င့္သံုုးလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ထုုတ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအ ရလည္း စိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနမ်ားကိုု သိရွိၾကရသည္။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းေရးစ ခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာေရးမ်ားတြင္ အသံုုးျပဳလွ်က္ရွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရန္ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္၀န္ ခံ ထြက္ဆိုုေစရန္ အသံုုးျပဳသည္ကိုု မၾကာခနေတြ႔ရွိရသည္။

ရြာသားမ်ားအား တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟုု သံသယျဖစ္ကာ စစ္တပ္မွ မၾကာခန ဖမ္းဆီးၿပီး လက္လြတ္စပယ္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္လည္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္မႈတြင္ အက်ံဳး၀င္သည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာအရ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပေပ်ာက္ရန္ႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ရန္မွာ အစိုုးရ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

အစိုုးရအေနျဖင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လူမဆန္စြာ ရက္စက္မႈ (သိုု႔မဟုုတ္) ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳက်င့္ခံရမႈ (သိုု႔မဟုုတ္) အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈတိုု႔ကိုု ဆန္႔က်င္သည့္ ကုုလသမဂၢစာခ်ဳပ္ (CAT) ကိုု မျဖစ္မေန လက္မွတ္ေရးထိုုးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းတရပ္ကိုု လွမ္းလိုုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ရွင္က်န္ ရစ္သူမ်ားႏွင့္လည္း တသားတည္းျဖစ္သည္ဟုု သေကၤတအားျဖင့္ ကတိက၀တ္ျပဳရာလည္းေေရာက္သည္။

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ကုုစားမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူပိုုင္ခြင့္ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ရွိခံစားေနရျခင္းႏွင့္ ဆိုုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနတိုု႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႔နစ္နာခဲ့ ရသူမ်ားသည္ ေစာေစာစီးစီးႏွင့္ အခ်ိန္မတိုုင္မီ အသက္ဆံုုးရံႈးရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈရရွိေရးသည္ အေရးေပၚ လိုုအပ္မႈျဖစ္သည္။ တျခားလိုုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အားေပးကူညီမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႔ေမွာက္တြင္ အသိ အမွတ္ျပဳေပးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ရန္လည္း လိုုအပ္သည္။ ျပန္လည္ကုုစားမႈႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ထုုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ အစိုုးရ၏ အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထားရွိသင့္ၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်င့္သံုုးျခင္း ပေပ်ာက္ေစရန္ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ေစေရးအတြက္ မိမိတိုု႔မွျမန္မာအစိုုး ရအား ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုုိက္တြန္း အပ္ပါသည္။

• စစ္တပ္မွ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္ေနေသာ္လည္း အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ေနမႈ အပါအ၀င္ အရပ္သားမ်ား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲေစၿပီး တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရုုပ္သိမ္းေပးရန္။
• ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ကုုလသမဂၢစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုုးရန္ႏွင့္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပန္လည္ကုုစားမႈႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအား အကူအညီေပးေရးကိစၥအား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္။
• လက္က်န္ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္။
• ႏိုုင္ငံတကာ ႏိုုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အား လက္မွတ္ေရးထိုုးရန္။

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုု မည္သည့္ပံုုစံမ်ိဳးမွ က်ဴးလြန္က်င့္သံုုးျခင္းမျပဳရန္ အစိုုးရႏွင့္ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုုးအား မိမိတိုု႔မွ ေတာင္းဆိုုလိုုက္ပါသည္။

၂၀၁၇၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔ VWO, AAPP, WLB, ND-Burma ႏွင့္ AJAR

ဆက္သြယ္ရန္ ။ ။ 
ေဒၚခင္မိမိခိုုင္ (VWO)၊ ၀၉ ၇၉ ၄၃၇ ၁၄၁၅
ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (AAPP)၊ ၀၉ ၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈
လိုုည္းပိုုးငယ္ (WLB)၊ ၀၉ ၇၈ ၁၃၂ ၉ ၇၄၂
______________

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ (ND-Burma) လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ (ND-Burma) သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ ေနသည့္ တိုုင္းရင္းသား၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းတိုု႔ျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္း ၉ ဖြဲ႔တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ND-Burma အေနျဖင့္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္ကာ ျပန္လည္ကုစားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ အတိတ္မွ ဆိုး၀ါးသည့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးေစေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ND-Burma သည္ ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္ မွတ္ တမ္းမ်ားကို Martus Database တြင္ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ က႑စံုမွ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ www.ndburma.org

၀ိမုုတၱိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း (VWO) ၀ိမုုတၱိလူမႈ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ကိုု ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၀ိမုုတၱိဟူသည္မွာ ပါဌိစကား လံုုး ျဖစ္ၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈဟုု အဓိပၺါယ္ရသည္။ ၀ိမုုတၱိကိုု ေစတနာ့၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။ ၀ိမုုတၱိသည္ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုုမ်ားရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ကိုု လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထိုု႔အျပင္ အကာအကြယ္မဲ့သူမ်ားအတြက္ သုုေတသနျပဳ လုုပ္ျခင္း၊ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ၄င္းတိုု႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္လာရာမွ တဆင့္ သင့္တင့္ ေကာင္းမြန္ သည့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပးႏိုုင္ရန္ တိုုက္ရိုုက္ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီး ႏုုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရး အထူးအစီအစဥ္မ်ားကိုုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိုု႔၏ မိသားစုုမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိၿပီး ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ ပညာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးအ တြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုု႔ ရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ www.aappb.org

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ (WLB) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုုင္ငံ) သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ေနာက္ခံသမိုုင္းေၾကာင္း မတူကြဲျပားသည့္ တိုုင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း ၁၃ ခုုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ WLB ကိုု ၁၉ ၉ ၉ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ုုဳပ္ (ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဆင့္အတန္း တိုုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေစေရးတိုု႔အတြက္သာမက အရည္ အခ်င္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ စည္းရံုုးခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သုုေတသနျပစုုျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ဒီမိုုက ေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတိုု႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ www.womenofburma.org

အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုုင္ရာအဖြဲ႔ (AJAR) အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုုင္ရာအဖြဲ႔ (AJAR) သည္ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႔တြင္ အေျခစိုုက္ေသာ ေဒသလံုုးဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ AJAR သည္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ မခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈကိုု ဆန္႔က်င္တိုုက္ခိုုက္ေနသည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုု ျမွင့္တင္ေပးႏိုုင္ရန္၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျမာက္အမ်ား၏ မူလအေၾကာင္းခံ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ သင္ခန္းယူရန္ ဆႏၵရွိေရး၊ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးတိုု႔ကိုု အေျခခံ၍ ယဥ္ေက်းေသာ လူမႈဘ၀ တည္ေဆာက္ႏုုိင္ ေစရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုုးေပးရန္ ေဆာက္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ www.asia-ajar.org

ဆက္သြယ္ရန္

ေဒၚခင္မိမိခိုုင္ (VWO)၊ ၀၉ ၇၉ ၄၃၇ ၁၄၁၅

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (AAPP)၊ ၀၉ ၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈

လိုုည္းပိုုးငယ္ (WLB)၊ ၀၉ ၇၈ ၁၃၂ ၉ ၇၄၂

ကိုဟန္ႀကီး   (ND-Burma) +၆၆(၀) ၈၁၉၆၁ ၅၉၉၂

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။