ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

Send this to a friend