ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အားပယ္ဖ်က္ရန္ေတာင္းဆုိသည့္ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend