တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပထမအႀကိမ္မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးပဲြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend