ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရုံစီမံကိန္းအတြက္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္း(၁၁၄)ဖဲြ႔မွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend