ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ပိုမိုဖ်က္ဆီးေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ပုိ၍အလွမ္းေ၀းေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

Send this to a friend