ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးရအေျခအေန

View the original update HERE.

Send this to a friend