“အရပ္သားမ်ား အားလံုုး ခံစားေနၾကရပါသည္” ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တို႔အနက္ အင္အားအၾကီးဆံုး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ (ေကအုိင္အုိ/ေကအုိင္ေအ)၊ တို႔အၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္စီးသြားျပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာ၌၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေနရာေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈရိွေသာ ၾကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားသကဲ့သုိ႔ အျခား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါကခ္ဲ့သည္ – အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုဌာေနတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတို႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရိွေနသည။္ အရပ္သားျပည္သူ ၉၈,၀၀၀ ထက္မနည္း မိမိတို႔ ရပ္ရြာမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရျပီး အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား သတ္မွတ္ ေနရာအသီးသီး၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးအေပၚ ျမန္မာ အစိုးရက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရိွသည့္ကိစၥမွာ အဆိုးဝါးဆံုး ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိ ပကၡမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ စစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လအတြင္း၊ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ ေကအုိင္ေအတို႔၏ ေတာင္ကုန္းစစ္စခန္းမ်ားကို ဆက္ တုိက္ ဆိုသလို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျပီး ယင္းထိုးစစ္ေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူ အေျမာက္အမ်ား ယင္းထိုးစစ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ ေျပး ခဲ့ၾကရသလို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြငး္ စစ္ရိွန္အျမင့္ဆံုး အေျခအေနသုိ႔တိုင္ ေရာက္ရခိွဲ့ရသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္၊ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႔ ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲစခနး္ အခ်က္အခ်ာ ေနရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အျပင္းအထန္ ျပန္လည္ ထိုးစစ္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ေမလ အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနလင့္ကစား တိုက္ပြဲမ်ားမွာ အရိွန္ျမွင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျပီး အရပ္သား ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ ခံစားေနရပါသည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend