ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအားေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရန္ အသံုးျပဳေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ကတိျပဳ

ယမန္ေန႔က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးနွင့္ C P J မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတငြ္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား အသေရဖ်က္မႈကို ရာဇ ၀တ္မႈပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၊ ယင္းဥပေဒပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရန္အဆိုျပဳမႈမ်ားကို မၾကာမီစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုလိုက္သည္။

C P J  ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သူ ေကာ္မတီ၏ဥကၠဌ ကက္သလင္းကာရို က “သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္လာေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈကိုႀကိဳဆိုပါတယ္။ စိတ္အားထက္သန္တဲ့အတိုင္းလည္း အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔ အစိုးရနွင့္တက ြဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ကို တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္လို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရတယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း ၀န္ ဦးမ်ိဳးျမင့ေ္မာငန္ွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆံုရာတငြ္ ယင္းအားတ က္ဖြယ္ သတင္းေကာင္းကို ၾကားသိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နညး္ပညာ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ တရားစြဲဆုမိႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမညဟ္ု ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္နွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတငြ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ေစာင္က ို ယေန႔အခ်ိန္ထိ တင္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၏ အေရးပါပံုကို သိနားလည္သည့္အေလ်ွာက္ ယင္းဥပေဒၾကမး္အဆျိုပဳလႊာတင္သြင္းလာခပဲ့ါက ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့သဲည္။

CPJ နွင့္ ပဲန္ျမန္မာတုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ပူးတြဲက်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေ ဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ ၊ ျမွင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ လူ႔ရပိုင္ခြင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို CPJ ကအျပည့္အ၀ေထာက္ခံေၾကာင္း ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး နွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကိုအျမန္ဆံုးဖ်က္သိမ္းေပးသင့္ေၾကာင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားနငွ့္ ဥပေဒျပဳမ ႑ိဳင္ကို တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ ၎ဥပေဒအရ ကာယကံရွင္မဟုတ္ေသာ ၾကားလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ တရားစြဲဆိုနုိင္ျခင္း ၊ သတင္းမဒီီယာသမားမ်ားကို ခ်က္ျခင္းဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွင္နိငု္ျခင္း ၊ အာမခံရရရွိန္ ခက္ခဲျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ထိခိုက္သည့္အျပင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ေနွာင္လွ်က္ရွိသည္။

သတင္းမီဒီယာသမားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္နွာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကအိုသံုးျပဳေနျခင္း၊ ဥပေဒပါ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အျပစ္ေပးနုိင္ျခင္းမ်ားေ ၾကာင့္ ဤဥပေဒသည္ တစ္လြဲအသုးံျပဳမႈမ်ားျဖစ္ေစနုိင္ေၾကာငး္ကို  ဦး မ်ိဳးျမင့္ေမာင္ ကလည္း သေဘာတူညီသည။္ သို႔ရာတငြ္ ယခုလက္ရွိတရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ မည္ သို႔ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္းကိုမူ တစ္စံုတရာ မွတ္ခ်က္မျပဳပါ။

CPJ  သည္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သာမက အျခားေသာ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ကို ထိပါးေနသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းသမားမ်ား သတင္းေရးသားရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၄ လက နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂ ၢိဳလ္ ေဒ ၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရ အာဏာရရွိလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို တုိးျမွင့္ေပးရန္ ၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး နွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကတိစကားျပဳခ့သဲည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအတားအဆီးမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆို မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အျပင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား တုိက္ခို္က္ရန္ျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲပင္ျဖစ္သည။္

T h e V oic e  ေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြနွင့္ စာေရးဆရာ ကိုေက်ာ္စြာနုိင္ ( ၿဗိတိလွ်ကိုကိုေမာင္) တို႔ကို အြန္လိုင္းအသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ CPJ ေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယခုတရားစြဲဆိုမႈကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ဖမ္းဆီးထိန္္းသိမ္းထားသည့္ သတင္းသမားမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ သုေတသနအဖြဲ႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အစိုးရသစ္အာဏာရရွိလာသည့္ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း (၆၁) မႈရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ (၉) မႈမွာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို စြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာသမား (၁၄) ဦး တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။

CPJ မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ – ဥကၠဌ ကက္သလင္း ကာရို ၊ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပညာရွင္ ဆန္ဒရာ မင္းမ္ရို ၀ီ (Sandra Mims Rowe) ၊ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဂ်ိဳးဆိုင္မြန္ (Joel Simon ) ၊ အာရွပရိုဂရမ္ပူးတြဲအရာရွိ စတီဗငဘ္တၱလာ (Steven Butler) နွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအႀကီးတန္းကိုယ္စားလွယ္ ေရွာန္ခရစပၥင္း (Shawn Crispin ) တို႔ျဖစ္သည္။

Media Contact:
CPJ Communications Department
[email protected]
CPJ Asia Program
[email protected]

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend