Statement 279 Views

ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁-ရာစုပင္လံုရလဒ္အေပၚ KNU- Concerned Group ၏ စိုးရိမ္မႈအားထုတ္ျပန္ခ်က္

June 8th, 2017  •  Author:   Karen National Union Concerned Group  •  1 minute read

၁။ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔မွ(၂၉)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံုတြင္ ရရွိသည့္ရလဒ္အား ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ လက္ မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ လြန္စြာစုိးရိမ္မိပါသည္။

၂။ ထိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဴပ္သည္ ပါ၀င္ရမည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ခြင့္မရွိျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါ တီမ်ား၏သေဘာတူညီမႈကို ေသခ်ာစြာရယူမႈမရွိျခင္း၊ ညီလာခံအတြင္း အျပန္အလွန္ညွိႏႈိင္းေဆြး ေႏြး၍ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေပၚစီးဖိအားေပး၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၃။ ထို႔အတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အခ်ိဳ႔အခ်က္မ်ားသည္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းသာ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားမွာလည္း သေဘာတရားဆန္သည့္ ေယဘူယ်အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ေရွ႔ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လြန္စြာအခက္အခဲရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

၄။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သြားနုိင္ရန္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ပါ၀င္နိုင္သည့္လမ္းအားဖြင့္ေပးေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအပါအဝင္ UPDJC တို႔၏လုပ္ငန္းလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုး (Peace Process)ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္-

(+၆၆) ၆၁၃၄ ၈၀၀၆ ၇

(+၆၆) ၈၇၉ ၄ ၃၈၇၅ ၀

ထုန္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။