ပိတ္ထားေသာ တံခါးမ်ားေနာက္ကြယ္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားရုံးမ်ားသုိ႔ အမ်ားျပည္သူ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္မႈအေပၚ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အႏုိင္ရရွိမႈကုိ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခတ္သစ္အတြက္ အရုဏက္ဦးဟု သတ္မွတ္ေျပာဆုိၾကသည္။ NLD ပါတီက ဤ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ျဖစ္ထြန္းကားေရး၏ အေရးႀကီးမႈကုိ အေလးအနက္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ႀကီးမားေလးနက္ေသာ ျပသာနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး၊ ၄င္းျပသာနာမ်ားအနက္မွ လူသိအမ်ားဆုံး ျပသာနာမ်ားမွာ တရားေရးဌာနရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ တရားေရးလုပ္ငန္းမ်ာအေပၚ မေလ်ာ္မကန္ လႊမ္းမုိးေနမႈႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ ႔ေနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ နိမ့္က်မႈတို႔ျဖစ္သည္။ ထုိျပသာနာမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္၊ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္မႈအဆင့္ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend