Statement 237 Views

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရိုနီတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုႏွင့္ေက်ာက္မီးေသးြမိုင္းတြင္းအား IFC မွေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

June 7th, 2017  •  Author:   174 Civil Society Organizations  •  2 minute read

 

1. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (national office)

2. EarthRights International (ERI)

3. Bank Information Center

4. Paung Ku Myanmar

5. ဘာသာေပါင္းစံုညီၫႊတ္ေရးအဖဲြ႕

6. Ayeayarwaddy West Development Organization, AWDO. (Magway region)

7. Satodetayar Development Organization, SDO.

8. Yoema Chin (Satodetayar)

9. Ayeayarwaddy West Development Organization – AWDO, farmer group. (Ngaphe)

10. Independence Asho Chin Nation Force.

11. Pwintphyu Development Organization

12. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability – MATA (Magway)

13. Myanmar China Pipeline Watch Committee – MCPWC (Minbu)

14.  Ayeayarwaddy West Development Organization – AWDO, farmer group (Minbu)

15. Thuriya Sandra Environmental Watch Group

16.  ေရႊျခံေျမကနြ္ရက္ ကမြ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕

17.  စိမ္းလန္း ျပင္ဦးလြင္

18.  Community Response Group –  COMREG

19.  Tarkapaw Youth Group

20.  Kachin Peace Network

21.  Peace & Open Society Kyaukse

22. Myanmar-China Pipeline Watch Committee – MCPWC

23. Myanmar Alliance for Transparency & Accountability (Mandalay)

24. Farmer Union Kyaukse

25. ပိြဳင့္- ရိုးရာ၀န္းက်င္ ျမွင့္တင္ေရးအဖဲြ႕ (POINT-Promotion of Indigenous and Nature Together)

26. Karen Environment and Social Action Network – KESAN

27. Upper Chindwin Youth Network – UCYN

28. Ayeyarwaddy Transparency and Accountability Association (ATAA)

29. Dawei Development Association – DDA

30. IFI Watch Myanmar 31. IFI Watch Kyunsu

32. Green Network Mergui Archipelago

33. The Mergui 88 Generation Open Peace and Open Society

34. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင္လ႔ယ္ယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ (ၿမိတ္ခရိုင္)

35. IFI Watch Pakokku

36. Sein Yanung So

37. Natural Green Alliance

38. Transparency and Accountability Network Kachin State (TANKS)

39. Humanity Institute

40. Our future initiative (OFI)

41. Southern Youth

42. ေမတၱာလက္ကမ္း

43. ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ

44. လမ္းစအဖဲြ႕

45. Tanintharyi Fisheries Partnership

46. Tanintharyi Green Network

47. Motherland

48. သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ (တနသာၤရီ)

49. သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ (ပေလာက္)

50. ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ပုေလာ)

51. ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿမိတ္)

52. အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမဂၢ (ၿမိတ္)

53. ေသးြခ်င္းသစၥာအဖဲြ႕

54. NNER – Myeik

55. ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းအဖဲြ႕

56. ဆရာမ်ားသမဂၢ (ၿမိတ္ခရိုင္)

57. သိေႏၶာ သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ (တနသာၤရီ)

58. ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ေကာ့ေသာင္း)

59. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ(ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္)

60. ေက်ာက္မီးေသးြေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕

61. ပါခ်န္ျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕

62. Our Future Imitative (ဘုတ္ျပင္း)
63. Tanintharyi Fisheries Partnership (ေကာ႔ေသာင္း)

64. ေပါက္တိုင္းေခ်ာင္းဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ(ထားဝယ္)

65. Dawei Watch Fundation

66. ကလုံးထာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

67. Community Sustainable Livelihood Development Committee

68. သတၱဳတြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ Min Monitors Group

69. Dawei Youth Fellowship

70. တနသာၤရီမိတ္ေဆမြ်ားအဖဲြ႕ Thanintheri Friends

71. Green Generation

72. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ(ထားဝယ္)

73. အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမဂၢ (ထားဝယ္)

74. Dawei Pro-bono Lawyers Network

75. Karen Affair Committee

76. သံလြင္ကနြ္ရက္

77. အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူကနြ္ရက္

78. မိကရင္လူငယ္အဖဲြ႕

79. သက္ေမးြအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕

80. ဆာမူေထာ္

81. စာေရးဆရာအသင္း- ဘားအံ

82. လူမူထာအဖဲြ႕

83. Twee Community Development Network

84. ဟူဖိုကေပၚအဖဲြ႕

85. ဇကဲြပင္ပံုရိပ္အဖဲြ႕

86. Karen Human Right Group

87. Free And Justice

88. ေထာ္မပဲါအဖဲြ႕

89. Khu Mee Lit: Cult:Association

90. Khu Mee Women Organization

91. Mon Land Development and Natural Resources Conservation Organization

92. Chin Civil Society Network

93. Kanpatlet Environment Conversation Organization

94. Kanpatlet Land Development Organization

95. Matupi Community Development Organization

96. Chin Youth Organization

97. Chinland Natural Resource Watch Group

98. Beauty of Mt. Chin

99. ZCD + ZDA – Zomie Congress for Democracy + Zomie Dress Agency

100. Horn Bill Organization

101. Small Scale Industries Development

102. Chin Green Network

103. Falam Mino Paulkom

104. Kachin Development Networking Group (KDNG)

105. Airavati

106. Women League of Burma WLB

107. K’Cho Land Development Association ခ်ိဳးေျမဖံ႕ြ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း

108. Open Development Foundation

109. Chin Women Development Organization

110. Yae Kyee Sann

111. Youth Development Network

112. Lut Lat Pwint Lin Social Association

113. Myat Won Thit

114. Myint Ma Kha Guard

115. Public Network

116. EDU Wave

117. Kyauk Gyi Development

118. East Light Development Group

119. Myanmar Youth Star

120. Bago Youth Network

121. Green Equations

122. ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား သမဂ ၢ

123. ကရင္နီ အမ်ိဳးသားလူငယ္အစည္းအရံုး

124. ကယန္း မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္

125. ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား သမဂၢ

126. ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး

127. ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

128. ထာဝစဥ္ စိမ္းလန္းစိုေျပ ကရင္နီျပည္

129. Kayah EarthRights Action Network

130. မဇိမၨႏွလံုးသားလူငယ္

131. အထက္ခ်င္းတြင္း လူငယ္ကနြ္ရက္

132. အစိမ္းေရာင္ေျမ

133. ထီးခ်ိဳင့္ကနြ္ယက္

134. မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္

135. နာဂလူငယ္ကနြ္ယက္

136. နိစၥဓူ၀ ပညာေရး

137. အင္းသာ ေကာ္မတီအဖဲြ႕

138. ျဗဟၺ၀ိဟာရိ

139. ၀န္သုခ

140. ေတာင္ကုန္းေဒသ ေစာင့္ၾကည္႔ေရး

141. အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္

142. အင္ဒိုင္းႀကီးပရဟိတလူမႈကူညီေရးအသင္း

143. ေနရဥၨရာလူယ္ကနြ္ယက္

144. ေတာင္တြင္းလူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း

145. ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရကြ္ေရးအဖဲြ႔

146. တေအာင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္အစည္းအရံုး

147. မ်ိဳးဆက္သစ္(ရွမ္းျပည္နယ္)

148. ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖဲြ႕

149. ၈၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူအဖဲြ႕အစည္း

150. ပအိုပ႔္လူငယ္အဖဲြ႕အစည္း

151. ရွမ္းလူငယ္(ေတာင္ၾကီး)

152. တရားမွ်တမႈ ေစာင့္ၾကည္႔ေရးအဖဲြ႕

153. ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္လယ္ယာေျမအသင္း

154. ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖဲြ႕

155. သိန္းနီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႕

156. ေရႊလိေမၼာ္လူမႈကနြ္ယက္

157. ကတြ္ခိုင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕

158. ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖဲြ႕(ရွမ္းေျမာက္လူငယ္အဖဲြ႕)

159. ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕

160. တေအာင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္အစည္းအရံုး

161. အင္းစိမ္းေျမ သဘာ၀စိမ္းလန္းစိုေျပေရး

162. တေအာင္း(ပေလာင္)စ/ယ ေကာ္မတီ

163. ကတြ္ခိုင္တေအာင္းလူငယ္

164. ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း

165. ထာ၀ရဂရုဏာရွင္အဖဲြ႕

166. တေအာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖဲြ႕အစည္း

167. ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ ျငိမ္း/ပြင့္ (ရွမ္း/ေျမာက္)

168. ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ ျငိမ္း/ပြင့္ (ရွမ္း/ေရွ႕)

169. ဝုန္းေမတၱာ

170. လီဆူစာေပႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဖံၿြ႔ဖိဳးေရးအသင္း

171. အႏႈိုင္းမ့လဲူမႈကူညီေရးအသင္း

172. ဓႏုစာေပယဥ္ေက်းမႈေဒသဖံၿြ႔ဖိဳးေရးအသင္း

173. မ်ိဳးဆက္သစ္ သထံုေလး

174. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ား သမဂၢ

အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။