Statement 166 Views

ေျခာက္ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္တစ္ေက်ာ့ျပန္ျပည္တြင္းစစ္

June 6th, 2017  •  Author:   Kachin Global Action  •  1 minute read

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသည့္ ကေလးသူ ငယ္မ်ားသည္ ယခုအပတ္၌ ပထမတန္းကို စတင္တက္ေရာက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားက တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူေပါင္း ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ IDPs ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ငါးႏွစ္တာမွ် အေျခက်လုနီးပါး အိမ္အျဖစ္ဖက္တြယ္ေန ထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ ထပ္မံစြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရျပန္သည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အရွိန္အဟုန္ျပင္းလာၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ားေလ်ာ့နည္း လာေနသည့္ၾကားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ IDPs မ်ားကို အငတ္ထားရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ေရးအက်ပ္အတည္းကို ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေကအိုင္အိုထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ားအားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ တားဆီးရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ကခ်င္အသိုက္အ၀န္းမ်ားက ယေန႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ ျခင္းရပ္တန္႔၍ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသြားရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေန၌ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈကို ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း(ေကအိုင္အို)မွ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ အၾကာ၌ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုစာမွ် ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ(ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ)၏ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ထားသည့္ ကာလအတြင္း ေကအိုင္အိုသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ လမ္းတံတား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔အပါ အ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြေဲ၀ခ်ထားခဲ့သည္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုသည္ စစ္မွန္သည့္ႏိုင္ငံ ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြျဲပင္ဆင္ရာ ၌ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒ၏ အ ႏွစ္သာရကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခ်က္(၁၉)ခ်က္ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုျပဳလႊာ တစ္ခုလံုးကို အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KIA ေရွ႕တန္းစခန္းတစ္ခုကို အေၾကာင္းမဲ့၀င္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအႏွံ႔ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျပင္းထန္ လာခဲ့သည္။       လေပါင္းမ်ားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕၌ “ႏွစ္ဖက္စစ္ေရးတင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ဤသေဘာတူ ခ်က္အားျဖင့္ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ အေစာပိုင္းလမ်ားအထိ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စတင္က်င္းပလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ စစ္ေရးျပင္ဆင္ျခင္း၊ KIA တပ္စခန္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အဖ်က္စြမ္းအားႀကီးမားသည့္ ဗံုမ်ားႀကဲခ်ျခင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ၌ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္ေရးျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

စစ္ေရးတင္းမာမႈ ျမင့္တက္လာသည့္နည္းတူ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ားသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေစသည့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စနစ္တက်ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ မဲဆယြ္စည္းရံုးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ စစ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိ အားေပးရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဤကဲ့သို႔ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စနစ္တက်အၾကမ္းဖက္မႈ က်ယ္ျပန္႔ လာျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရသည့္ အေလ့အထကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဤကဲ့သို႔သာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုမဆို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအားလံုးကို အပူတျပင္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယေန႔မနက္ျဖန္ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈႏွင့္ ၀မ္း နည္းပူေဆြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္မခံစားေစခ်င္ေတာ့ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကခ်င္လူထုအသိုက္အ၀န္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

1) လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား က်ဴး လြန္ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ စတင္ေဆြးေႏြးေပးရန္၊

2) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြထဲားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ သားျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စိစစ္အတည္ျပဳရန္ ယံုၾကည္အား ထားထိုက္၍ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ လြတ္လပ္ေသာကုလသမဂၢအမွန္တရားရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ ေစလြႊတ္ မႈကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမွ ေထာက္ခံအားေပးရန္၊

3) ျပည္တြင္းစစ္မၿပီးဆံုးမီ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈကို ဆက္လက္တားျမစ္ပိတ္ပင္၍ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားေပးရန္၊

4) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔၍ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ရုပ္သိမ္းသြားရန္၊

5) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD အစုိးရတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းကို သက္ေသထား၍ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ထင္ သာျမင္သာရွိသည့္ ယႏၱရားမ်ားပါရွိ၍ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ိဳးကို ၀ိုင္း၀န္းပံုေဖာ္ေပးရန္၊

6) NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အစားထိုးျပင္ဆင္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြင္း သေႏၶတည္ထားသည့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ ရာ၌ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

7) ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းအၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစရန္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား လက္နက္ေထာက္ ပံ့မႈကို ရပ္တန္႔ေပးရန္၊
သတင္းမီဒီယာမ်ား ဆက္သြယ္ရန္

လဘန္ခြန္ဂ်ာ (Myanmar)  +95 9425 288 899

အင္ဆန္ဂြမ္ဆန္ (US)   +1 443 4158 683

လရွီးကိုင္ထန္ (UK)  +44 792 0826 694

ေဇာ္လ (Japan)   +81 805 0608 792

မြန္းနယ္လီ (Thailand)  +66 855 2337 91

စြမ္ခါလဆိုင္း (Malaysia)   +60 112 3606 033, +60 172 6740 21

လဖိုင္ေအာင္  (Denmark)  +45 421 6602 4

အင္လမ္လဆိုင္း (Canada)  +1 416 910 8475

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။