ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္သတိျပဳၾကရန္ တအာင္းေဒသျပည္သူလူထုအား တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း

မိမိတို႕ တအာင္းနယ္ေျမေဒသအတြင္း ငါးႏွစ္တိုင္တိုင္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေရာက္ရွိရာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအႏၱရာယ္ျပဳေစမည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စြန္႕လႊတ္မိုင္းမ်ား အေျမာက္အမ်ားခင္းက်င္းျမဳပ္ႏွံသည့္ နင္းမိုင္းဗ်ဴဟာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းပိုမိုျပဳလုပ္လာပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုတို႕၏ ေန႕စဥ္ဘဝလုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈအတြက္ သြားလာရုန္းကန္လႈပ္ရွားရာတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးဂရုျပဳၾကပါရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F/T.N.L.A သည္ Geneva Call’s Deeds of Commitment ေျမျမဳပ္မိုင္းဆန္႕က်င္တားဆီးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ ႏိုင္ငံတကာေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုအႏၱရာယ္ျပဳေစမည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စြန္႕လြတ္မိုင္း မ်ားကို လံုးဝအသံုးမျပဳပါ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျပင္းထန္သည့္ထိုးစစ္ကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေဝးထိန္းခလုတ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ခိုင္းေစသည့္မိုင္းႏွင့္ သတ္မွတ္သက္တမ္းကာလအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစအသံုးျပဳသည့္မိုင္းမ်ားကိုသာ မိမိတို႕ တအာင္းတပ္မေတာ္က လိုအပ္ခ်က္အရအသံုးျပဳပါသည္။

အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကာစြာအသက္ဝင္သည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအသံုးျပဳေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တို႕သည္ NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပါ မိုင္းရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္အရ ယင္းတို႕ႏွစ္ဖဲြ႕ ေထာင္ထားသည့္မိုင္းမ်ားကို ဟန္ျပရွင္းလင္းကာ မိမိတို႕တအာင္းေဒသအတြင္း အင္အားတိုးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားလာ ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း-ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တို႕က ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႕ သြားလာ သည့္လမ္းမ်ား၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္လယ္ယာၿခံေျမမ်ားတြင္ပါ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စြန္႕လႊတ္မိုင္းမ်ားကို ျမဳပ္ႏွံအသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွာင္ရွားသြားလာၾကပါရန္ႏွင့္ အထူးဂရုျပဳသြားလာ လႈပ္ရွားၾကပါရန္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

“ဘ္ုပ္ဘူိန္ ကုင္တအာင္း”

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (P.S.L.F)
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (T.N.L.A)

Related Posts:

Send this to a friend