ဖလာခုိေဒသႏွင့္အီးတူထျပည္တြင္း ပုန္းေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းရွိ လူထု၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖာပြန္ခရုိင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး အျမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend