အေမရိကန္ျပည္ေထာာင္စု ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈေကာ္မရွင္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

 

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend