Report 178 Views

မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးကိုဆက္လက္တူးေဖာ္ျခင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ၏ ေရအရင္းအျမစ္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစ

May 25th, 2017  •  Author:   Shan Human Rights Foundation  •  1 minute read

ျပည္သူလူထုေတြဆႏၵျပ ေနသည့္ၾကားကမိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်ာက္မီးေသြးကိုကုမၸဏီ ႏွစ္ခု ဆက္လက္တူးေဖာ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ ေထာင္ခ်ီေသာလယ္သမားမ်ား မွီခိုအားထား ေနရေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ နမ့္တိန္းျမစ္ျဖားကိုဖ်က္ဆီးရာေရာက္သည္။

ျပည့္ေအာင္ဟိန္း ႏွင့္ ဟိန္းေမတၱာကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကို 2014 ခုနွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ဖက္၂မိုင္အကြာမွာ ေက်ာက္မီးေတြးတူးေဖာ္ခြင့္ေနရာေပးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေက်ာက္မီးေတြးတူးေဖာ္သည့္ေနရာသည္ နမ့္တိန္းျမစ္ ဖ်ားအနီးတြင္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါျမစ္သည္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မွ လဲခ်ား၊ နမ့္စန္၊ က်ိဳင္းေတာင္း၊ လင္းေခး ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္း သြားၿပီးသံလြင္ ျမစ္ထဲသို႔ စီးဝင္သည္။

အေရးပါေသာျမစ္ေခ်ာင္းကို ထိခိုက္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားက ေက်ာက္မီးေသြး တူးမည့္ အစီအစဥ္ အစကတည္းက ဆန္႔က်င္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ ေနသည့္ကုမၸဏီ ၊ RCSS/SSA ၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၊ ရဲႏွင့္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္ရင္းတို႔ထံ စာေရးတင္ ျပျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္းရပ္တန႔္ဖို႔ နိုးေဆာ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ၅ ႏွစ္တာတူးေဖာ္ခြင့္ ဧက၂၀၀ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီမွစတင္တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္သည့္ေနရာသည္ သစ္ေတာထူထပ္ေသာေတာေတာင္ ႏွင့္ နမ့္ေဟြသိမ္၊ နမ့္ေဟြမာ၊ နမ့္ကုန္းလြန္း စေသာစမ္းေခ်ာင္းတို႔သည္ နမ့္ခီစန္ေခ်ာင္းထံ စီးဝင္ၿပီး နမ္းတိန္းဆီသို႔ စီးဆင္းသည္။ အဆိုပါ နမ့္ခီစန္ေခ်ာင္းတစ္ေလ်ာက္ႏွင့္အနီးနားရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ စပါးမ်ား ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ေျမပဲ၊ ဖရဲသီး ႏွင့္ နာနတ္သီးစိုက္ခင္း မ်ားစြာရွိသည္။ နာနတ္သီး စိုက္ခင္းမွတစ္ဆင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလ်ွင္ ၁၅ သိန္းခန႔္ကိုနွစ္စဥ္ ရရွိေနသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေနသည့္ ထင္းရႈးေတာသည္ ေဒသခံမ်ားေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ သြားလာရွာေဖြစားေသာက္ ကာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေနသည့္ေတာေတာင္ျဖစ္သည္။ ထိုထင္းရႈးေတာတြင္ ေတာဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ မႈိမ်ားစြာရွိသည္။ သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားကို ယူေဆာင္ျခင္းသာခြင့္ျပဳၿပီး သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ကုမၸဏီသည္ ၆.၆ ဧကခန႔္ကို ခုတ္ျဖတ္ၿပီးသူတို႔အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ရန္အသုံးျပဳသည္။ လက္က်န္ကိုေဒသခံထံ ေဈ းေပါေပါ ျဖင့္ ျပန္ေရာင္းခဲ့ေသးသည္။

တန္ခ်ိန္ေထာင္ခ်ီေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို တူးေဖာ္လ်က္ရွိျပီး သတၱဳတြင္္းေနရာမွာတင္ စုပုံထားရာ နမ့္ခီစန္ ေခ်ာင္းထဲသို႔စီးဝင္မည့္ ေရေခ်ာင္းကိုု ပိတ္ဆို႔ေစခဲ့သည္။ မိုးရြာသည့္ခ်ိန္တြင္ ထိုစြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကို မိုးေရတိုက္စားလာျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမနွင့္ ေကာက္ပဲသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးေနေသာေျမေနရာမ်ား ထိခိုက္လာလိမ့္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ ၇ မွ လယ္သမား က “ေက်ာက္မီးေသြးကေန ထြက္လာတဲ့ ေျမစာပုံေတြက ဒီနမ့္ေဟြသိမ္ေခ်ာင္းေဘး စီးပံုထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ေခ်ာင္းေဘးမွာလဲသူတို႔ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းေတြပုံထားတယ္။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လယ္ေတြဆီထိခိုက္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလယ္မွာလုပ္ ကိုင္လာတာေဆြစင္မ်ိဳးဆက္ ၅ ဆက္ ရွိၿပီ” ဟုေျပာပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေနသည့္ေနရာအနီးတြင္ ေအာက္ပါရြာမွလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာမ်ားရွိရာ ျဖစ္သည္။ ေဖာင္းမိန္း (အိမ္ေထာင္စု ၅၀)၊ မက္လန္း(အိမ္ေထာင္စု ၄၀)၊ ၀မ္ဒီး(အိမ္ေထာင္စု ၄၀)၊ ကုန္းဆုံ (အိမ္ေထာင္စု ၂၀)၊ ၀ိန္းငင္း(အိမ္ေထာင္စု ၇၀) လြယ္ရႈိ႔(အိမ္ေထာင္စု ၄၀)၊ လြယ္ပူေတာက္(အိမ္ေထာင္စု ၈၀)၊ ကြန္ပန္ (အိမ္ေထာင္စု ၅၀)ႏွင့္ ဝမ္ေကြ႕ (အိမ္ေထာင္စု ၃၀) တို႔ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ၁၉၉၆-၇ တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က ရွမ္းစစ္သားေတြကိုရိကၡာ ျဖတ္လိုသည့္အေနျဖင့္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၇ ကို အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည္။ မိုင္းကိုင္ျမိဳ႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာရေသာ္လည္း မူလ လယ္ယာျဖစ္သည့္ ယခုေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ နီးေသာေနရာမွာသာလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံမ်ားက ေက်ာက္မီးေသြးအညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားညစ္ညမ္းသြားသည့္အျပင္ နမ့္တိန္းခ်ာင္းအတြင္းရွိ ငါးမ်ားႏွင့္အျခားေရေနသတၱဝါ မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနသည္။ ေဒသခံမ်ားဝမ္းစာအတြက္ ဤ ေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကိုတင္ပို႔သြားလာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း အစီးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ေသာ ၁၀ ဘီးကားမ်ား ႐ြာထဲသို႔ျဖတ္သန္းသြားလာ ၍ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ လမ္းလုံၿခဳံမႈ မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို ဘယ္ေနရာသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည္ ကို အတိိအက်မသိေသးေသာ္လဲရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းလားရႈိး ႏွင့္ေက်ာက္မဲဘက္သို႔ ပို႔မည္ဟုေကာလဟာလထြက္ေပၚေနသည္။

လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထုေခါင္းေဆာင္ က ဦးေဆာင္၍ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီကိုဧၿပီလ ၁၁၊ ၂၀၁၇ တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵျပမည့္ရက္မတိုင္ခင္ တြင္ ဆႏၵျပမည္ကိုေလာ္စပီကာမွတစ္ဆင့္နိူးေဆာ္ခဲ့ၿပီး လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ားကိုလည္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၇ ၊ ဝမ္ယတ္ ၊ကတ္ဖြီး ၊ဝိန္ငင္းလမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္လည္းေဝခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ၁၁၊ ၂၀၁၇ တြင္ ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသား၊ ဘုန္းႀကီး၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္ ႏွင့္ လုင္းစိုင္းလုင္ SNLD လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္တို႔ ပါဝင္ေသာလူအင္အား ၄၀၀၀ ခန႔္ ျဖင့္ဆႏၵ ျပသည္။ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ရွိေမြေတာ္ေစတီေတာ္ေက်ာင္းတြင္ ဦးစြာစုစည္းၿပီးေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္နီးေသာဝမ္လြယ္ရႈိ ႔ ၊ ဝမ္ယတ္ ေျမာက္ဘက္ရွိ နတ္နန္းဆီသို႔ဦးတည္ခဲ့သည္။ ထိုနတ္နန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ဆန႔္က်င္မႈကိုမနားေထာင္ေသာသူတို႔ကို က်ိန္ဆဲသည့္အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းမီးေသြး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဦးတည္ခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူကအၾကမ္းမဖက္ပဲဆႏၵျပဖို႔သတိေပးထားေသာ္လဲထိုလုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္သြား သည္နွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဆႏၵျပသူမ်ားက ကုမၸဏီပိုင္ကားမ်ားကိုရိုက္ခြဲဖ်က္စီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေနာက္ႏွစ္ရက္အၾကာဧၿပီလ ၁၃၊ မြန္းလြဲ၅:၃၀တြင္ ျပည့္ေအာင္ဟိန္းႏွင့္ ဟိန္းေမတၱာ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္ ( နန္းဟန္ ႏွင့္ လုင္းထြန္း) တို႔ သည္ ေဒသခံ အေယာက္ ၅၀၊ ဘုန္းႀကီး၊ လုင္းစိုင္းလုင္ ၊ ရပ္ကြက္ ၃ ဥကၠဌ၊ ရြာသူၾကီးနွင့္ လုင္းေတဝိင္ တို႔သည္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ ၄ ရွိ ပန္ကတ္ တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးအရ တစ္လအတြင္း ေမလ ၁၃၊ ၂၀၁၇ တြင္ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္

သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံထံေပးထားေသာကတိကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ မထြက္ခြာသည့္ အျပင္ ၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားထားရွိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္လက္တူးေဖာ္ ကာနမ့္ခီစန္ရဲ႕ ေရေဝကုန္းတန္းကိုဖ်က္စီးေနသည္။

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူလူထူဒီေလာက္ထိဆႏၵျပသည့္ၾကားက ဆက္လက္တူးေဖာ္ ေနေသာကုမၸဏီသည္ ျပည္သူလူထုကိုအေရးမလုပ္သည္သာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုမစိုက္ေသာ ေၾကာင့္ က်နုပ္တို့ရႈတ္ခ်သည္။

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္က ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ရန္ ေတာင္းဆို သည္။ ပဋိပကၡေတြကို ေစ့စပ္ညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္အရ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ကာလတြင္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူျခင္းအားလုံးကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳုင္မွ ေတာင္းဆိုသည္။

ေနာက္ဆုံးရသတင္းအေျခအေန ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

ေနာက္ဆုံးရသတင္းအေျခအေန ရွမ္းဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။