၂၁ ရာစု ပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံသစ္တစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစသင့္ပါသည္

Send this to a friend