(၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာခံဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (တိုးခ်ဲ႕ ) အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂) ရက္မွ (၂၃) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္လက္ရွိျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္တုိ႔အပါအ၀င္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ (၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတုိင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကုိ အေျခခံ သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ညိွႏႈိင္းအေျဖရွာေရးမူအေပၚ အခုိင္အမာရပ္ တည္လွ်က္ UNFC အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွတဆင့္ အႏွစ္သာရႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္လွမ္းရန္ ႀကဳိပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။

၂။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္တက္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) တုိ႔အေနျဖင့္ NCA ကုိ ပူးတြဲျပဳစုႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ မျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ႏုုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဆင့္သုိ႔ မတက္လွမ္းႏုိင္ေသးသကဲ့သို႔ တန္းတူရည္တူ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိသည့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ယေန႔တိုင္ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေပ။

၃။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိၿပီး အစိုုးရျဖစ္လာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္းႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) အေနျဖင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ေတြ႔က်က် ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏွင့္ NCA ပုိမုိခုိင္မာေစေရး အဆုိျပဳခ်က္ (၉)ခ်က္ကုိ တရား၀င္ ညွိႏႈိင္းလာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ-ဇူလုိင္လ မ်ားတြင္ NLD အစုိးရ၏ ၂၁-ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မတီ(၂)ႏွင့္ DPN တုိ႔ၾကားတြင္ တရား၀င္ (၃) ႀကိမ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္ အစည္းအေ၀း (၂) ႀကိမ္၊ အလြတ္သေဘာ (၂) ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာခဲ့ပါသည္။ ထုိမွတဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတုိ႔တြင္ ၂၁-ရာစုပင္လုံညီလာခံ ပထမအစည္းအေ၀းသုိ႔ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားအျဖစ္ တန္းတူရည္တူ အခင္းအက်င္း႐ွိ သည့္အေပၚ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္တက္ေရာက္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၄။ ၂၁-ရာစုပင္လုံညီလာခံ ပထမအစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ NLD အစုိးရမွ အသစ္တဖန္ဖြ႔ဲစည္းတာ၀န္ေပးအပ္ လာ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ႏွင့္ DPN တုိ႔အၾကား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ တရား၀င္ (၅)ႀကိမ္၊ အလြတ္ သေဘာ (၁)ႀကိမ္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ DPN တုိ႔အၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ DPN အဆုိျပဳခ်က္ (၉)ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိပါက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးမတုိင္မီ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ ကတိက၀တ္ ျပဳခ်က္ (Deed of Commitment – DoC) တစ္ခုျပဳလုပ္သြားရန္ တူညီေသာသေဘာထားရွိခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ DPN မွ အဆုိျပဳခ်က္ (၉) ခ်က္မွာ ယေန႔ထိတုိင္ ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈမရရွိေသးသျဖင့္ (Deed of Commitment – DoC) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအဆင့္သုိ႔ မတက္လွမ္းႏုိင္ျဖစ္ေနရပါသည္။

၅။ ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ ၂၁-ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ DoC ႏွင့္ NCA တုိ႔ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးမွသာ တန္းတူရည္တူတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္ဟုု (၁၂-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မ တီ (UPDJC) မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ (၁၈-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ “အထူးဖိတ္ၾကားသူ” အျဖစ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါရန္ UNFC အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ DPN မွတဆင့္ ဖိတ္ၾကားစာေပးပုိ႔လာခဲ့ပါသည္။

၆။ တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ႐ွိေသာ “အထူးဖိတ္ၾကားသူ” အဆင့္အေနအထားျဖင့္သာ ဖိတ္ ၾကားလာသျဖင့္ မိမိတုိ႔ UNFC အေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သြားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

၇။ ပင္လုံမူ၊ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ ၊ ပင္လုံကတိက၀တ္တို႔ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားကုိအေျခခံေသာ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသုိ႔ ဦး တည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ UNFC အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ ၀ုိင္းရံပံ့ပုိးသြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)

ဆက္သြယ္ရန္
ႏုိင္ဟံသာ – ဒုတိယဥကၠ႒ ဖုန္း – +66(0)80-503-0849
ခူဦးရယ္ – အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖုန္း – +66(0)84-805-1344

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend