ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီး ပထမအႀကိၽမ္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend