သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend