ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္ကြယ္မွ အေမ့ေလ်ာ႔ခံ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမမ်ား

ရန္ကုန္အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အမ်ဳိးသမီး အလုုပ္သမားမ်ား၏ ရန္ကုန္အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အမ်ဳိးသမီး အလုုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေန အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ႏိုုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား စီး၀င္မႈမ်ားကိုသယ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ စဥ္တေလွ်ာက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားစြာ ေဘးဖယ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ေဒသတငြ္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံအဆင့္ႏွစ္ဆင့္စလံုုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ ေနရာမ်ားတငြ္ ၎တိုု႔၏ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပါ၀င္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ႀကီးမားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ႏိုုင္ငံအဆင့္ တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၆၆၄ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးေရ ၆၄ ဦး ျဖင့္ ၁၃%1 သာ ရရွိထားျခင္းက ထင္ဟပ္ေစသည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend