၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ကရက္ရလဒ္အေပၚ IKO၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend