တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၁။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၈) ရက္မွ (၉) ရက္ေန႔ထိ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါအစည္း အေ၀းသုိ႔ တုိင္းရင္းလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၁၄) ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၆၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၆) ရက္မွ (၃၀) ရက္ေန႔ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိင္ဂ်ာယာန္ၿမဳိ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမွ ရလဒ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုအဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုင္စြဲမည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ရာတြင္အေျခခံရမည့္ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ပင္လုံလက္စြဲစာတမ္းတို႔ကုိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (JCB) ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသြားႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲအလုပ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းသြားရန္စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္႐ွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္႐ွိထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားအား အျမန္ဆုံး      ရပ္ဆုိင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား ညိွႏိႈင္းအေျဖ႐ွာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္အတူတကြပါ၀င္ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာႏို္င္ေရးတို႔ကို ဤအစည္းအေ၀းမွ အေလးအနက္ထား တုိက္တြန္းသည္။

၅။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေန ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – (၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး တန္းတူရည္တူဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း မိမိတို႔အားလုံး အတူတကြဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

( ၁ ) ခူဦးရယ္    ဖုန္း – ၆၆ ( ၀ ) ၀၈ ၄၈၀ ၅၁၃ ၄၄

( ၂ ) ဆလုိင္းထလာေဟး   ဖုန္း – ၆၆ ( ၀ ) ၀၉ ၅၇၉ ၂၉၃ ၇၂

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend