ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္ကိုးရြာ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္အေပၚ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္(KNGY)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၁။         ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံျဖင့္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

၂။         ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာေနတို္င္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ကို ၁၃ရက္၊ စက္တင္ဘာ လ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ပါသည္။

၃။         ကယန္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္ကိုးေက်းရြာ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို က်င္းပရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။

၄။         ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈသည္ မိမိတို႔ ဌာေနကယန္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ ႏို္င္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း( UNDRIP) ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၅။         ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တာ၀န္ကင္းမဲ့ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆး၊ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ကယန္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေန႔ထူးေနျမတ္ တစ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ ကို ကယန္းေဒသႏွင့္ ကယန္းေက်းရြာမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္အတြက္ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္(KNGY)အေနျဖင့္ွ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုပါသည္။

Send this to a friend