Statement 174 Views

ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္၏ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံအၿပီး ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

March 30th, 2017  •  Author:   Kayan New Generation Youth  •  1 minute read

၁။   ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္၏ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံအၿပီး ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၈ ရက္) မွ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၃၀ ရက္) ေန႔ အထိ  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးၿဗဲျမိဳ႕၊ ပြဲကုန္း(၂) ရပ္ကြက္တြင္ တက္ေရာက္သူ ဦးေရ (၇၁) ျဖင့္ က်င္္းပျပဳလုပ္္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏွစ္တာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္၏ ေကာ္မတီအလုိက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္္ျခင္းအပါအ၀င္  ႏိုင္ငံေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို တင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂။ ပညာေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရိွရသည္။

   • နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရာတြင္လည္္းေကာင္း၊ ပညာေရးဆိုင္္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာတြင္ လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမွာ အားနည္းေနသည္။
   • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပဳစုထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ အဆိုျပဳ ထားေသာပညာေရးစနစ္၊ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဆရာဆရာမမ်ားကို  အသိအမွတ္ျပဳမႈ အားနည္းေနသည္။
   • ေဒသအတြင္းရိွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ပညာေရးက႑တြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈႏွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားနည္းေနသည္။

၃။    ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရသည္။

   • ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္္မႈ ေနွာင့္ေႏွးေနသည္။
   • ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္္ပတ္သက္၍ လက္ရိွအႏိုင္ရအစိုးရပါတီမွလည္း နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၇) ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။
   • သို႔ရာတြင္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးမွ တစ္နိုင္ငံလုံးဆိုင္္ရာ ပစ္ခပ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မႈမရိွေသးျခင္း၊၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္မရေသာတိုင္းရင္းသား အေျချပဳပါတီမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (သို႔) ၂၁-ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရိွျခင္း၊ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္ ျပဳေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ မ်ားလြန္းျခင္္း စသည္ျဖင့္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ခက္ခဲေနသည္။
   • ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရန္ ေနွာင့္ေႏွးေနသည္။
   • တိုင္္းရင္းသားမ်ားလုိလားေသာ ဖက္ဒရယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ တစ္စုံတစ္ရာအာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။
   • တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လႊမ္းမိုးမႈလြန္ကဲ၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အကာအကြယ္ ေပးေနသည္။

၄။  ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားပညာေရးက႑နွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း တုိက္တြန္းထုတ္ျပန္္သည္။

   • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ဗဟိုျပဳမူလြန္ကဲေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ေလွ်ာ့ခ်၍ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးက႑ကို အထူးထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။
   • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပညာေရးက႑၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးသာတူညီမွ် လုံေလာက္စြာ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္။
   • ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို (၂၀)%အထိ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးရန္။
   • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပဳစုထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ အဆိုျပဳ ထားေသာပညာေရးစနစ္၊ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား ဆရာ/ဆရာမ မ်ားကို  တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေလးစားရန္။

၅။   ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္နွင့္ပတ္သက္၍

၁)   နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္္လည္္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပုံ (၇)ခ်က္မွ- (၁)နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမႈေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ (၂)နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း ဟူေသာအခ်က္ကို အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂)   ႏိုင္ငံေတာ္္အစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္မွ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔၍ အပစ္ရပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ေသးေသာ တိုင္္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဖိတ္ၾကားသြားရန္။

၃)   ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ေရးဆြဲရာတြင္ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားအားလုံး ပါ၀င္မႈရိွေစရန္အတြက္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရန္။

၄)   တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္။

စေသာအခ်က္မ်ားကုိ ဤႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမွ အေလးအနက္္ထားတိုက္တြန္းလုိပါေၾကာင္း ထုတ္္ျပန္္ေၾကညာအပ္ ပါသည္။