ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရွိ နမၼတူျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္အတြက္ ေဒသခံရြာသူရြာသား ၄၀၀ ေက်ာ္ စုေ၀းေတာင္းဆုိ

 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ရွမ္းဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend